Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

Reposted fromoll oll viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viaolalaa olalaa
3479 7069

grett:

untitled by alexis… on Flickr.

1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaolalaa olalaa
4596 fbf5 500

diegocharlon:

Malá Strana. Prague. (Fuji Provia)

Reposted frompraguegolem praguegolem viaolalaa olalaa

June 07 2015

2483 f2ad 500

ruben-hughes:

Leo Carrillo, California 

Reposted fromtwice twice viatwarze twarze
2763 d109 500
Reposted fromklavgav klavgav viatwarze twarze
Reposted fromfelicka felicka viabookinistka bookinistka
9532 89e3
Reposted fromplehtonic plehtonic viatwice twice
4879 4f24 500
Reposted fromtwice twice viatosiaa tosiaa
4770 e653 500

pinenippple:

This the most incredible photo I have ever seen.

Taken by Brian Skerry for National Geographic.

Reposted fromtwice twice
1964 a0e6 500
Reposted fromrol rol viatosiaa tosiaa
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka viatosiaa tosiaa
1372 84f8 500
Reposted fromrol rol viatwice twice
3159 84f8 500
Reposted fromhagis hagis viatosiaa tosiaa
6373 b94d
Reposted fromshounenhomos shounenhomos viatwice twice
5436 c33a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapeper peper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl